HIT WebbDesign.se

Föreningens stadgar

STADGAR
För den ideella föreningen BARNAHJÄLPEN i Trollhättans registerområde, Trollhättans stad, Västra Götalands läns region

Föreningens benämning och ändamål

§ 1 Föreningens namn

BARNAHJÄLPEN

Nonprofit Charity Company of Sweden

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Syftet med föreningen är att samla in pengar och förnödenheter till i första hand barn som behöver stöd och hjälp för att få grundläggande trygghet och förnödenheter för ett drägligt liv. En av de sakerna är skola och utbildning. Arbetet börjar med en skola i Gambia men kommer att omfatta även barn i både vår närhet och i andra länder. Även kvinnojouren Duvan i Trollhättan kommer att ha vårt stöd, när det gäller tillgång till möbler, kläder mm för uppbyggandet av nya hem till mödrar med barn som behöver starta om på nytt.

Föreningen ska uppmuntra och se barn i flera av deras behov där de kan få komma till uttryck. Aktiviteter kommer löpande att ske i form av musik, sång mm där barn får en chans att synas och höras under enklare former. Ett sätt är att stötta och bekräfta barn som inte är vana att ”synas”. Hos oss får alla plats och uppmärksammas för den de är. Alla räcker till.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva second-hand försäljning med caféverksamhet i hyrda lokaler. Detta skall generera pengar till driftskostnader för en skola i Jambore, Gambia. Second hand butiken kommer att vara en naturlig träffpunkt för dem som vill hjälpa föreningen Barnahjälpen.

Föreningen skall även ge kvinnor i Gambia ”hjälp till självhjälp” genom försäljning av deras hantverk på second hand butiken. För att på detta sätt främja deras företagande så de kan försörja sina familjer.

Föreningen ska när det gäller Kvinnojouren Duvan bistå med förnödenheter när de så önskar och i den mån föreningen har möjlighet vid varje enskilt tillfälle.


§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Trollhättan stad i Västra Götalands län.


§4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom denne inte heller ansvarar för föreningens skulder.

Skriftlig medlemsansökan lämnas till Styrelsen.

Medlemskapet är personligt. Vuxen person betalar medlemsavgift. Vuxen räknas den person som fyllt 18 år. Ungdomar och barn under 18 år skrivs in som medlemmar till en avsevärt lägre kostnad än för vuxen medlem


§5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av minst tre ledamöter jämte minst en suppleant. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant.

Ordförande väljs för 1 år.
Sekreterare väljs för 2 år.
Kassör väljs för 1 år.
Suppleant väljs för 1 år.


§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då hälften av styrelsen inklusive suppleanter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Firmatecknare av föreningen är ordförande och kassör var för sig.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 januari.


§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 1 februari avge sin revisionsberättelse.

Revisorerna väljs för 2 år.


§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15 februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 5 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av (mötets protokoll) justerare
 5. Fråga om kallelse skett i giltig ordning
 6. Revisorernas rapport om verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande         verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Val av Sekreterare
 11. Val av Kassör
 12. Val av styrelseledamöter (suppleanter)         
 13. Val av Ordförande
 14. Val av Revisorer
 15. Val av 2 personer till Valberedningen
 16. Övriga frågor.
 17. Mötet avslutas

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Rösträtten är personlig.


§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs ett enkelt beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett möte kan vara ett extra årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem såsom styrelsen.

§15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§17 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande möten varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Om föreningen upplöses ska föreningens överskjutande tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande välgörande ändamål etc.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

§ 18 Protokoll

Justering av sammanträdesprotokollet skall göras inom TRE VECKOR efter sammanträdet för att sedan skickas ut till medlemmarna.


  http://www.barnahjalpen.se | info@barnahjalpen.se | 0520-388 00